Voorwaarden

1. Definities

 1. "Gebruiksvoorwaarden": onderhavige gebruiksvoorwaarden met betrekking tot Financiering via Exact.
 2. "Financiële Partij(en)": financiële instellingen zoals, maar niet beperkt tot banken, alternatieve financiers, crowd funders, kredietverstrekkers, factuurfinancier(s).
 3. "Financiering via Exact": de functionaliteit die het mogelijk maakt om op basis van Financiële Gegevens a) een Kredietscore te berekenen b) een verzoek tot Financieringsaanvraag in te dienen en c) een verzoek tot Factuurfinanciering in te dienen.
 4. "Diensten": Kredietscore, Financieringsaanvraag en Factuurfinanciering.
 5. "Financiële Gegevens": alle gegevens en data (inclusief persoonsgegevens) van U opgenomen in de Web Applicatie Exact Online.
 6. "Kredietscore": de score, die gegenereerd wordt op basis van de Financiële Gegevens, tussen 0-10 voor drie onderdelen, namelijk vermogensratio, terugbetaling en liquiditeit.
 7. "Financieringsaanvraag": het aanvragen van financiering bij verschillende Financiële Partijen waarbij via Financiering via Exact het verzoek voor de aanvraag naar de Financiële Partijen die U heeft geselecteerd wordt verzonden.
 8. "Factuurfinanciering": uitstaande verkoopfacturen die bij verschillende Financiële Partijen worden voorgelegd ter financiering, waarbij deze Financiële Partijen een rentepercentage tonen in Financiering via Exact waarvoor zij de betreffende facturen willen financieren.
 9. "U": Afnemer, Medewerker van Afnemer of Accountant die gebruik maakt van Financiering via Exact.

Alle overige begrippen met een hoofdletter geschreven in deze Gebruiksvoorwaarden en niet nadere beschreven in artikel 1 Definities, hebben dezelfde betekenis als beschreven in de Exact Online Voorwaarden.

2. Diensten

 1. Het gebruik van de Diensten binnen Financiering via Exact geschiedt geheel op Uw eigen initiatief en voor eigen rekening en risico. Aan het gebruik van deze Diensten zijn geen kosten verbonden.
 2. Het is Uw eigen keus om een Kredietscore te delen met een Financiële Partij en Exact neemt geen besluiten op basis van de tot stand gekomen Kredietscore.
 3. Het is Uw eigen keuze om een Financieringsaanvraag in te dienen via Financiering via Exact naar de door U gekozen Financiële Partij. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de gegevens die U plaatst in de Financieringsaanvraag.
 4. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de facturen die U aanbiedt voor de Factuurfinanciering.
 5. U zal geen illegale gegevens plaatsen of frauduleuze handelingen verrichten of laten verrichten via Financiering via Exact.
 6. U verklaart bevoegd te zijn namens Afnemer om gebruik te maken van Financiering via Exact.
 7. U geeft Exact expliciete toestemming om de Financiële Gegevens te verwerken en te gebruiken voor de Diensten en nadere gegevens van de Financieringsaanvraag en/of Factuurfinanciering na Uw akkoord te zenden via Financiering via Exact naar de Financiële Partij(en). De verwerking van de Financiële Gegevens en nadere gegevens door Exact is noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten binnen Financiering via Exact.

3. Aansprakelijkheid

 1. Exact doet geen uitspraken over en geeft geen enkel advies bij het beschikbaar stellen van de Diensten binnen Financiering via Exact en verstrekt geen enkele garantie dat Financiële Partijen de Financieringsaanvraag of Factuurfinanciering daadwerkelijk in behandeling zullen nemen en/of zullen goedkeuren.
 2. U stemt er mee in dat Exact niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor de inhoud, juistheid en/of volledigheid van de getoonde informatie (waaronder maar niet beperkt tot Kredietscores en rentepercentages) binnen de Diensten en het opnemen van deze informatie in de Financieringsaanvraag en/of Factuurfinanciering. Exact aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de door U verstrekte informatie in de Financieringsaanvraag en/of Factuurfinanciering niet volledig of onjuist blijken te zijn.
 3. U vrijwaart Exact volledig voor aanspraken, kosten, schade geleden door U of enige derde verband houdende met het gebruik van de Diensten binnen Financiering via Exact.

4. Overige voorwaarden

 1. Exact is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Exact zal in dat geval via de Exact Online Web Applicatie, de Website of op een andere wijze aangeven dat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden vernietigbaar of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. Naast deze Gebruiksvoorwaarden zijn de Exact Online Overeenkomst en de Exact Online Voorwaarden op Financiering via Exact van toepassing. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de Exact Online Overeenkomst en/of de Exact Online Voorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden, zullen deze Gebruiksvoorwaarden prevaleren, uitsluitend met betrekking tot de specifieke tegenstrijdigheid.